Privatperson
Företag
?
Välj antal föremål du vill få slipade. Om du t.ex. har 4 knivar och 2 saxar väljer du 6 st. Om du önskar få fler än 7 föremål slipade så delas det upp på 2 Knivbrev som du självklart då även kan skicka in vid olika tillfällen!
?
Vill du alltid se till att ha vassa Knivar väljer du att få hem ett Knivbrev på abonnemang ex. 1-2 gånger per år för bättre priser. Annars väljer du en engångsslipning och beställer nytt Knivbrev vid behov.
?
Pro-slipning bör du som har knivar som kostar mer än 450 kronor styck välja! Pro-slipningen innebär att mer tid läggs på slipning och poleringen av eggen. Pro valet innebär även snabbare retur. Se priser i huvudmenyn för mer information.
?

Standard innebär att Knivbrevet transporteras som ekonomibrev (B-post) till och från oss. Transporttid 3-4 vardagar åt vardera håll.

Med express sker transporten som A -post. Transporttid 1-2 vardagar i alla led. Kostar totalt 49 kr extra + slipning samma dag vi får in det.

Observera att transport ej sker under helger vilket måste adderas till transporttiden.

?
För dig som har fått ett presentkort ska du välja “Nyttja presentkort du fått” som val för antal knivbrev per år. Därefter fyller du i koden här. Om du väljer engångsslipning döljs denna ruta då vi aldrig erbjuder rabatt på det.
Jag accepterar villkoren
?
Välj antal föremål du vill få slipade. Om du t.ex. har 4 knivar och 2 saxar väljer du 6 st. Om du önskar få fler än 7 föremål slipade så delas det upp på 2 Knivbrev som du självklart då även kan skicka in vid olika tillfällen!
?
Vill du alltid se till att ha vassa Knivar väljer du att få hem ett Knivbrev på abonnemang ex. 1-2 gånger per år för bättre priser. Annars väljer du en engångsslipning och beställer nytt Knivbrev vid behov.
?
Pro-slipning bör du som har knivar som kostar mer än 450 kronor styck välja! Pro-slipningen innebär att mer tid läggs på slipning och poleringen av eggen. Pro valet innebär även snabbare retur. Se priser i huvudmenyn för mer information.
?

Standard innebär att Knivbrevet transporteras som ekonomibrev. Transporttid 3-4 vardagar.

Med express sker transporten som A -post. Transporttid 1-2 vardagar i alla led. Kostar totalt 49 kr extra.

Observera att transport ej sker under helger vilket måste adderas till transporttiden.

?
För dig som har fått ett presentkort ska du välja “Nyttja presentkort du fått” som val för antal knivbrev per år. Därefter fyller du i koden här. Om du väljer engångsslipning döljs denna ruta då vi aldrig erbjuder rabatt på det.
Jag accepterar villkoren

Beställ inom:

TIM MIN SEK
så skickar vi ditt Knivbrev idag.

58 års erfarenhet i 3 generationer

Över 225.000 nöjda & återkommande kunder

Du får hem allt för trygg & säker transport

Villkor

 

1.1. Knivbrev ABs tjänst (”Tjänsten”) består i att kunden (”Användaren”) beställer hem
specialtillverkat förpackningsmaterial och skydd (ett ”Knivbrev”) för att kunna skicka in olika
typer av föremål som Användaren önskar slipa. När slipning ska ske avgör Användaren själv.
Tjänsten påbörjas vid utskick av Knivbrevet vilket kan innebära att Användaren har ett tillgodo
om Användaren väntar med att skicka in Knivbrevet till senare tillfälle.

1.2. Tjänsten består i att en Användare beställer hem Knivbrev (enligt definition nedan), med
tillhörande material för att därefter via post kunna skicka främst knivar men även saxar,
kvarndelar och andra föremål, till Knivbrev AB:s sliperi där dessa slipas av professionella
slipare. Slipningen kommer att ske med samma höga standard som alltid erbjuds professionella
kunder, det vill säga att samma kvalitet erbjuds både privatpersoner och företag.

1.3. Behovet av att slipa ett föremål beror på kvalitet på materialet, hur ofta de används, vad de
används till samt hur de underhålls och därför kan Användare själv, vid beställning av Tjänsten,
välja med vilket tidsintervall denne önskar nyttja Tjänsten eller om Användaren endast önskar
nyttja tjänsten vid ett tillfälle (engångsslipning). Exakt när Användaren väljer att slipa sina
föremål avgör Användaren själv.

1.4. Knivbrev AB tillämpar förskottsbetalning och fakturerar Användaren när kostnaderna uppstår. I
de fall Användaren önskar vänta med att skicka in sitt Knivbrev har Användaren ett tillgodo tills
Knivbrevet skickas in eller tills Knivbrevets sist giltighetsdatum passerats. För dem som väljer
att nyttja Knivbrev som abonnemang faktureras Användaren i samband med att nytt Knivbrev
skickas ut.

Category: Villkor

2.1. Det material som Knivbrev AB tillhandahåller i samband med Tjänsten omfattar
specialanpassade kuvert, patenterade knivskydd, svarpostklisterlapp samt instruktioner för
användande av materialet (”Knivbrev”). Detta material är anpassat efter de föremål som
Knivbrev AB slipar och de går att anpassa till olika typer av föremål och även föremåls olika
storlek.

2.2. Om Användare vid tillfälle behöver ett större Knivbrev, exempelvis om knivarna (blad och skaft)
är längre än 40 cm, eller om Knivbrevet är för litet för att samtliga föremål ska rymmas utan att
skada Knivbrevet, ska Användaren skriftligen via e-post på info@knivbrev.se meddela Knivbrev
AB angående detta. Om detta behov uppmärksammas senast fjorton (14) dagar efter det att
Användaren mottagit ett Knivbrev antingen i samband med beställning av Tjänsten, i samband
med utskick enligt abonnemang eller i samband med ett extrainskick skickar Knivbrev AB ett
större Knivbrev utan extra kostnad, givet att Användaren inte redan har skickat föremål med det
redan mottagna Knivbrevet, samt att Användaren har kvar och använder de knivskydd som
medföljde det redan mottagna Knivbrevet vilka annars faktureras extra.
Om Användare redan har skickat föremål med det mindre Knivbrevet kommer det nya
Knivbrevet att betraktas som ett så kallat extrainskick. Om Användaren i en sådan situation har
kvar och använder sig av knivskydd som tidigare mottagits kommer knivskydd ej att faktureras
extra utan enbart de extra fraktkostnaderna kommer att faktureras.
Exempel: Om Användare beställer ett Knivbrev för fyra föremål och vid mottagande av
Knivbrevet ser ett behov av ett längre Knivbrev men inte anmäler detta förrän Användaren har
skickat de övriga tre föremålen med det första Knivbrevet kommer en ny faktura motsvarande
fraktkostnaden att skickas när det fjärde föremålet skickas med det nya Knivbrevet.

2.3. Om Användare anmäler behov av ett större Knivbrev senare än inom angivna fjorton (14) dagar
äger Knivbrev AB rätt att fakturera en avgift om tvåhundra (200) kronor för utskick av ett nytt
Knivbrev.
2.4. Om Användare har förlorat något av det av Knivbrev AB tillhandahållna materialet ska detta
anmälas via e-post på info@knivbrev.se. Knivbrev AB kommer då att tillhandahålla ett nytt
Knivbrev med komplett uppsättning material i enligt med de uppgifter som Användaren angav
vid den ursprungliga beställningen. Knivbrev AB äger rätt att fakturera en avgift om tvåhundra
(200) kronor för att tillhandahålla sådant nytt material.

2.5. Om Knivbrevet eller något av knivskydden är skadade eller kan antas vara defekta ska det inte
användas. Användande av skadat material kan leda till personskada i samband med leverans
eller att föremål försvinner under transporten. Det är avsändaren som ansvarar för att kontrollera
materialet för defekter. Exempel på skador på materialet kan vara om Användare själv skurit
hål på knivskyddet vid införsel av knivar, om limningar eller svetsningar på knivskydd/knivbrev
har släppt, eller om tejpen på knivskydden inte fäster i erforderlig utsträckning.

2.6. Användare ska alltid kontakta Knivbrev AB för konsultation om Användaren misstänker att något
material är defekt eller saknas. Om anmälan om defekt eller skadat material sker inom fjorton
(14) dagar från beställningen, eller mottagandet av utskick av Knivbrev enligt abonnemang
tillhandahåller Knivbrev AB kostnadsfritt nytt material. Om sådan anmälan sker senare än inom
angivna fjorton (14) dagar förbehåller sig Knivbrev AB rätten att debitera en avgift om tvåhundra
(200) kronor för det nya materialet.

2.7. Knivbrev AB åtar sig inte under några omständigheter som helst att ansvara för skador som
uppstår i samband med användande av defekt eller på egen hand justerat material. Ansvar för
sådana skador åligger alltid Användare.

2.8. Om Användare efter beställning eller i samband med utskick av faktura inte mottagit sitt
Knivbrev eller om något av det tillhörande materialet saknas ska Användaren anmäla detta till
Knivbrev AB via e-post på info@knivbrev.se senast inom fjorton (14) dagar efter genomförd
beställning. Om sådan anmälan sker inom angivna fjorton (14) dagar skickas ett nytt Knivbrev
utan extra kostnad. Om sådan anmälan sker senare än inom angivna fjorton (14) dagar äger
Knivbrev AB rätt att fakturera en avgift om tvåhundra (200) kronor för att skicka ett nytt Knivbrev.

Category: Villkor

3.1. Knivbrev AB ska tillhandahålla transportmaterial samt vid senare valfritt tillfälle en professionell
sliptjänst för privatpersoner och företagskunder samt sälja produkter av hög kvalité.

3.2. Knivbrev AB ska säkerställa att Användare tillhandahålls Knivbrev och tillhörande knivskydd
enligt det antal som angavs vid ursprungsbeställningen.

3.3. Knivbrev AB ska sedvanligen returnera Användares föremål inom fem (5) arbetsdagar från det
att Knivbrev AB mottagit föremålen. Knivbrev AB förbehåller sig dock rätten att det i
undantagsfall kan ta längre tid. Knivbrev AB:s målsättning är att det aldrig ska ta längre tid än
tio (10) arbetsdagar från det att föremålen mottagits till dess att de returneras till Användaren.

3.4. Knivbrev AB ansvarar inte för förseningar som ligger utanför Knivbrev ABs kontroll. Sådana
förseningar kan exempelvis föranledas av, men begränsas inte till, Postens hantering av
Knivbrev. De tider som baseras på de val Användaren gör vid beställning är cirkatider för
postgången! Exempelvis anges 3-4 vardagar + ev. helg som normal leveranstid för valet
”Standardfrakt” vid beställning (B-post). För valet ”Express” anges 1-2 vardagar (A-post).
Knivbrev AB ersätter eller kompenserar inte Användaren för någon försening i postgången då
sådant kan inträffa.

3.5. Knivbrev AB ansvarar inte för om Posten/brevbäraren, av vilken anledning det än må vara, väljer
att inte leverera Knivbrev i Användares brevlåda utan i stället aviserar för uthämtning vilket ligger
utanför Knivbrev ABs kontroll. I den händelse att Användare inte hämtar ut sitt Knivbrev, varpå
detta returneras till Knivbrev AB, äger Knivbrev AB rätt att fakturera Användare med en ny
kostnad om tvåhundra kronor (200) kronor för att ånyo skicka Knivbrev till Användare.

Category: Villkor

4.1. Användare åtar sig att försända föremålen i enlighet med de instruktioner som tillhandahålls i
samband med utskick av Knivbrev samt information som från tid till annan tillhandahålls på
www.knivbrev.se.

4.2. Användare åtar sig att säkerställa att samtliga föremål som skickas till Knivbrev AB är diskade
och helt rena. Om föremål som inkommer inte uppfyller detta krav äger Knivbrev AB rätt att
fakturera en avgift om femtio (50) kronor per föremål som inte uppfyller detta krav.

4.3. Användare ska vid beställning av Tjänsten tillhandahålla information om vilket antal föremål
Användare önskar nyttja Tjänsten för samt vid hur många tillfällen per år Användaren önskar
nyttja Tjänsten eller om det endast avser ett tillfälle – en engångsslipning.

4.4. Det åligger Användare att säkerställa att Knivbrev AB har korrekt information om Användarens
adress. Om Användare angivit felaktiga adressuppgifter vid beställning, har begärt
eftersändning eller har flyttat och detta resulterar i att Knivbrev returneras till Knivbrev AB
förbehåller sig Knivbrev AB rätten att fakturera en avgift om tvåhundra (200) kronor för att ånyo
skicka ut Knivbrevet till Användaren. Detta gäller oavsett om det är fråga om Användares första
Knivbrev, utskick av Knivbrev enligt abonnemang eller ett extrainskick och engångsslipning.
Användaren har alltid rätt att begära ut de uppgifter Knivbrev AB sparar (för vidare avsnitt, se
rubrik GDPR nedan).

4.5. Användare ska alltid säkerställa att föremål som skickas till Knivbrev AB skickas i Knivbrev och
med knivskydd av rätt storlek eller anpassade därtill och därmed säkerställa att transport av
föremålet sker på ett för alla inblandade parter säkert sätt. Om så inte sker och Knivbrev AB
därmed mottar föremål i knivskydd som exempelvis felaktigt klippts till eller av annan orsak kan
innebära någon typ av skada vid transport förbehåller sig Knivbrev AB rätten att returnera
föremålet i större eller nya knivskydd och därmed säkrare material och fakturera Användaren
för denna extra kostnad med ett belopp om hundra (100) kronor.

4.6. Användare ska vid osäkerhet om hur paketering av föremål ska ske kontakta Knivbrev AB via
e-post på info@knivbrev.se varvid Knivbrev AB kan ge skriftligt besked därom. Sådant besked
kan även innebära att Knivbrev AB ger sitt medgivande till att paketering sker på annat vis än
vad som finns angivet i punkt 4.5 ovan.

4.7. Användarens Knivbrev skickas för det mesta ut nästföljande vardag. Vid hög belastning kan
Knivbrev avvakta med att skicka ut nya beställningar och förnyelser i upp till 5 arbetsdagar innan
de skickas ut. Om Knivbrevet inte dyker upp inom tio (14) dagar ska Användaren meddela detta
till Knivbrev AB via mail på info@knivbrev.se.

Category: Villkor

5.1. Knivbrev AB:s sliperi tillhandahåller en Tjänst av professionell karaktär vilket innebär att föremål
slipas på ett sådant sätt som en majoritet av professionella kockar önskar ha olika typer av
knivar slipade. Knivar kan slipas med olika typer av metoder och på olika sätt. Detsamma gäller
även resultatet och knivens form vid retur som till mångt och mycket beror på hur pass väl
kniven har underhållits. Knivbrev AB förbehåller sig därför rätt i att själva bedöma hur kniven
ska slipas och formas för att kunna returneras på bästa sätt enligt våra slipexperter. I det fall
Användare skickar föremål utan att specificera särskilda önskemål kommer dessa att slipas i
enlighet med Knivbrev ABs standard. Detta gäller alla typer av knivar, även antika knivar,
samlarknivar eller liknande. Hänsyn till eventuell annan slipteknik tas därmed inte såvida
Användare inte tydligt specificerat sådant önskemål.

5.2. Knivbrev AB slipar förhand på roterande kylda slipband och polerar bort råeggen på en s.k.
lumpmaskin med vegetariskt slipvax. Knivbrev AB våtstensslipar aldrig knivar om annat inte har
kommit överrens med kunden. Knivbrev AB tillhandhåller 2 olika kvalitéter på slipning, Sharp
och Pro kallas de. Skillnaden mellan dem är att Sharp slipas på 1 grövre slipband medan Pro
slipas på samma slipband samt ett därefter ett finare. Vi returnerar knivar som motsvarar en
våtstensslipning på cirka 1000-3500 grit (mått på finkornheten i våtstenar). En kökskniv ska till
skillnad från en rakkniv har ”slipränder” kvar. Slipar man en kökskniv på för fina stenar kommer
den inte greppa tag i vanliga råvaror som t.ex. tomater, lök osv. En rakkniv slipas med upp till
30 000 grit men har ett helt annat användningsområde.

5.3. Uppdraget med Tjänsten är att slipa föremålets egg. Det ingår därmed inte i Tjänsten att
exempelvis polera eller på annat sätta söka få bort skönhetsfläckar som inte påverkar ett
föremåls funktion. Fokus för Tjänsten är alltid att tillhandahålla ett föremål med en ny
professionell skäregg. Detta kan resultera att vi måste avlägsna mer gods än Användaren
förstått. Detta är ej något Knivbrev AB har möjlighet om att informera om i förtid då sådant först
upptäcks under slipprocessen och är extremt vanligt förekommande. Knivbrev AB eftersträvar
däremot alltid att avlägsna så lite gods som möjligt. För att undvika att onödigt gods avlägsnas
kan detta innebära att vi returnerar en knivs egg i något annan form än den hade när den kom
in. Om Användaren hellre önskar behålla föremålets form genom att avlägsna än mer gods och
hör av sig inom 14 dagar från retur och innan kniven börjat användas och skärpts i hemmet,
sänds nytt Knivbrev ut för att återskapa rätt linje/form på bladet. Detta görs utan extrakostnad
för Användaren. För att säkerställa föremåls funktion kommer så kallade klackar
(”pekfingerskydd” kallar en del privatpersoner detta) att slipas upp för att säkerställa att klacken
inte är i vägen för att hela eggen ska kunna komma åt skärbrädan samt att föremålet ska bli
lättare att skärpa. Detta förändrar formen på klacken. Vill Användaren inte att Knivbrev AB slipar
upp klacken ska skriftlig information om detta lämnas via mail till info@knivbrev.se före
Knivbrevet skickas in och bekräftas av Knivbrev AB. Här kan du läsa mer information om föremål
med klackar: https://www.knivbrev.se/knivar-med-klack/

5.4. Föremål med synliga sprickor slipas eventuellt ej utan returneras oslipade eller delvis slipade i
den mån det går att slipa utan att riskera skador för sliparen. Slipning av föremål med dolda
sprickor som kan utgöra en risk för sliparen genom att bladet lossnar avbryts omedelbart och
föremålet returneras i det skick det är i då skadan upptäcktes. Knivbrev AB tar ej betalt för detta
och någon ersättning för att föremålet inte går att slipa riskfritt lämnas ej. En del föremå kommer
in med synbara sprickor. Sliparen kan då göra en bedömning kring om man ska avverka så
pass mycket gods att man slipar bort hela sprickan eller istället gör en ny skäregg där man bara
låter sprickan vara kvar och slipar över den, eller som sagt avböja att slipa föremålet.

5.5. I extremfall kan knivar vara så attackerade av svartrost (små svarta prickar – frätskador, till följd
av dåligt underhåll) att vi måste avverka extremt mycket gods för att hitta en ny linje för att
anlägga en ny skäregg eller helt enkelt låta bli och slipa fram en skäregg med ett eller flera små
hack. I dessa fall avgör Knivbrev AB vad man anser bäst för kunden.

5.6. Knivbrev AB tar inte betalt eller ansvar för att rengöra föremål från t.ex. slipvax och stålpartiklar
efter att slipning har skett, instruktioner för hur föremål bör rengöras efter slipning återfinns på
www.knivbrev.se. Ibland kan det krävas lite starkare medel som t.ex. Aceton för att få bort
slipvax men i de flesta fall räcker diskmedel och ljummet vatten.

5.7. Knivbrev AB saknar möjlighet att känna till föremålens skick när de skickas in eller hur de
behandlas av Användaren eller under frakten vid retur. Därav utgår ingen ersättning vid repor
eller andra skönhetsfläckar och skador som Användaren påstår har uppstått under transport
eller hos Knivbrev AB. När ett föremål som t.ex. en kniv poleras är det oundvikligt att sidan på
bladet inte också poleras upp till en begränsad del. Detta leder i stort sett alltid till att tidigare
obetydliga repor nu syns väldigt tydligt. Knivbrev AB ansvarar inte för att polera upp de repor
som uppkommer vid beröringen. Vill Användaren få bort de repor den orsakat rekommenderas
Autosol och en vanlig mikrofiberduk.

5.8. Böjda föremål, ex. när knivens blad eller spets är snea försöker vi räta ut i den mån det är
möjligt. Detta kan resultera i att bladet knäcks eller spetsen går av. Vi kan då försöka slipa
fram en kortare kniv av det blad som återstår. Knivbrev AB ansvarar ej eller ersätter inte
Användaren för skador på föremålet som uppkommer genom försök till reparation.

5.9. I extrema fall kan Knivbrev ABs slipare råka komma åt handtag eller annan del på ett föremål
som inte ska slipas. I detta fall slipas eggen klar och kniven returneras i övrigt perfekt. Som
ersättning för sådan här skada bjuder Knivbrev AB på slipningen. Någon ersättning eller helt
ny kniv för en skada i form av en skönhetsfläck utgår ej utan begräsnas till kostnaden för
slipningen av den aktuella kniven.

5.10. Om Användare har önskemål gällande hur föremål ska slipas ska detta klargöras innan
föremålen sänds till Knivbrev AB:s sliperi. Sådant önskemål ska skickas via mail till
info@knivbrev.se och bekräftas av Knivbrev AB före föremålet skickas in. Utan bekräftelse
anses dessa särskilda önskemål inte ha kommit Knivbrev AB tillhanda och föremålet slipas så
som övriga föremål normalt slipas där sliparen gör en bedömning kring vad hen anser vara bäst.
Detta meddelande ska ange vilka specifika önskemål Användaren har och referens till vilket
föremål det är fråga om, knivskyddet för detta föremål ska även märkas så att det tydligt framgår
att särskilda önskemål finns. ”Se mail från mig” är ett bra och tydligt sätt att märka upp
knivskyddet. Lägg ej med någon lapp då sådan är lätt att missa om det ligger kvar oläst när
föremålen slipas. Meddelandet ska även inkludera kontaktinformation till Användaren i form av
ett mobilnummer.

5.11. Vi erbjuder 3 olika metoder för att slipa eller tanda om brödknivar. Knivbrev ABs slipare avgör
vilken av dessa metoder som är bäst för den aktuella kniven. Vi har ej möjlighet att kontakta och
konsultera varje enskild kund vilket Användaren härmed accepterar. Antingen väljer sliparen att
hårdpolera befintliga tänder vassa (görs ofta med relativt nya brödknivar där tändernas toppar
knappt är slitna. Alternativt slipar sliparen baksidan på tänderna om de finns toppar på tänderna
kvar. I de fall topparna på tänderna är så pass nedslitna att de inte går att slipa utan att kniven
mer liknar en traditionell kockkniv så slipas först befintliga tänder bort. Därefter slipar Knivbrev
AB fram nya tänder för hand, en efter en. Den typ av omtandning som tillämpas är enligt
“Victorinox” -standard som t.ex. går att finna på just Victorinoxs och Globals brödknivar. Vi
erbjuder ej annan form av tandning utan Användaren accepterar att ev. omtandning sker enligt
denna metod oavsett vilken typ av tandning kniven hade när den skickades in. Användaren
accepterar samtidigt att en omtandning kostar mer. Priset för en omtandning framgår alltid av
prislistan på hemsidan.

Category: Villkor

6.1. Abonnemanget avseende Tjänsten gäller tillsvidare och förnyas därför löpande tills Användare
säger upp abonnemanget. Förnyelse av abonnemanget sker automatiskt med ett visst fast
månadsintervall räknat från beställningstillfället, förnyelsetillfället eller om Användaren själv vid
tidigare tidpunkt valt nytt förnyelsedatum. Om Användaren väntar med att skicka in ett Knivbrev
och nästkommande därmed riskerar att komma för tätt inpå äger Användare rätt att justera
nästkommande Knivbrev med upp till 24 månader. Detta ska då meddelas före det att
nästkommande Knivbrev skickas ut. Det ska meddelas via mail (info@knivbrev.se) samt
bekräftas via mail av Knivbrev AB för att justeringen ska anses vara genomförd.

6.2. Användare kan vid beställningen själv välja vid hur många tillfällen per år samt för hur många
föremål Användaren önskar erhålla Knivbrev och därmed nyttja Tjänsten (”Tillfällen”).

6.3. Om Användare önskar erhålla utskick av ett nytt Knivbrev vid en senare tidpunkt än vad som
framgår av abonnemanget ska detta anmälas via e-post till info@knivbrev.se. Nästkommande
utskick av Knivbrev enligt abonnemanget kommer därefter att börja räknas från detta datum och
ej ursprungsdatumet för beställningen.

6.4. Användare som önskar förändra sitt abonnemang till att omfatta ett annat antal Tillfällen eller
föremål kan meddela Knivbrev AB därom via e-post till info@knivbrev.se. Meddelande om
förändrat antal Tillfällen eller föremål ska meddelas Knivbrev AB innan det att ett nytt Knivbrev
har skickats till Användaren. Användare som väljer att förändra antal Tillfällen per år kommer
framgent att faktureras det pris som gäller för det nya antalet Tillfällen enligt vid var tid gällande
prislista som återfinns på hemsidan.

6.5. Användare kan välja att skicka sina föremål med Knivbrev när som helst under den tidsperiod
som sträcker sig från det att Knivbrevet skickats ut fram till och med det att nästkommande
Knivbrev faktiska förnyelsedatum passerats. Efter det att ett faktiskt förnyelsedatumet har
passerats går rätten till att använda tidigare erhållet Knivbrev och tillgodoinbetalning förlorad
om annat inte bestäms med Knivbrev AB.

6.6. Knivbrev AB äger rätt att justera när nästkommande Knivbrev skickas ut till Användaren för att
reglera toppar och dalar i produktionen. Detta kan betyda att nästkommande Knivbrev
senareläggs eller tidigareläggs med en till tre månader beroende på när på året beställningen
gjordes. Användaren har rätt till att begära att fakturans förfallodag ska skjutas fram med samma
tid ifall Knivbrevet skickas ut i förtid. Om Användaren inte är bunden till ytterligare ett Knivbrev
äger Användaren även rätt att avsluta abonnemanget trots att nytt Knivbrev redan har skickats
ut utan extra kostnad för detta så länge detta meddelas Knivbrev AB och bekräftas via mail
senast dagen före fakturans förfaller.

Category: Villkor

7.1. Användare kan vid beställning av Tjänsten välja att enbart erhålla en engångsslipning vilket
innebär att Användare inte förbinder sig till något abonnemang utan enbart förbinder sig att
nyttja Tjänsten vid ett tillfälle. Vid beställning av engångsslipning gäller precis som för
abonnemang att Användare kan välja att skicka sina föremål till Knivbrev AB när som helst inom
en tolv (12) månaders period från beställningsdatumet. Efter att denna tolv (12) månaders
period har passerat går rätten att använda Knivbrevet och inbetalt tillgodo förlorad.

7.2. Eventuella kampanjrabatter gäller ej vid engångsslipning såvitt inte annat uttryckligen framgår
av erbjudandet.

Category: Villkor

8.1. Användare som valt abonnemang kan utanför detta ordinarie abonnemang göra så kallade
extrainskick. Detta innebär att Användare ges möjlighet att vid extra tillfälle utöver vad som
gäller enligt grundabonnemanget skicka föremål till Knivbrev AB för nyttjande av Tjänsten till
samma styckepriser som Användaren hade haft vid en vanlig förnyelse.

8.2. Priset samt betalningsprocessen för ett extrainskick är densamma som enligt Användarens
grundabonnemang, dvs. mer fördelaktiga priser än för Användare som väljer engångsslipning.

8.3. Beställning av extrainskick ska ske via e-post på info@knivbrev.se. Notera att sådan beställning
inte kan ske via www.knivbrev.se, eftersom beställningen då kommer att betraktas som ett nytt
abonnemang eller en engångsslipning och inte som ett extrainskick.

8.4. Eventuella kampanjrabatter som erhållits vid tecknande av abonnemang gäller ej vid
extrainskick såvitt inte annat uttryckligen framgår av erbjudandet.

Category: Villkor

9.1. Knivbrev AB förbehåller sig en diskretionär rätt att inte genomföra Tjänsten avseende föremål
som kan användas i brottslig aktivitet eller på annat sätt väcka anstöt. Sådana föremål omfattar,
men begränsas inte till, knivar av typen stiletter, svärd, butterflies, bajonetter och kaststjärnor
(”Otillåtna Föremål”). Föremål som är ämnade för jakt, fiske eller andra typer av fritidsaktiviteter
omfattas inte av begreppet Otillåtna Föremål men bör vid osäkerhet kontrolleras med Knivbrev
AB. Detta gör Användaren då genom att skicka in en bild på föremålet till info@knivbrev.se som
därefter bekräftar om föremålet slipas eller ej. Först efter sådan mailbekräftelse ska Användaren
genomföra beställningen för att undvika extrakostnader. Knivbrev AB slipar ej heller äkta
enkelslipade japanska knivar som kräver planslipning.

9.2. Knivbrev AB förbehåller sig rätten att ensidigt avgöra vilka föremål som omfattas av begreppet
Otillåtna Föremål.

9.3. Om föremål som enligt Knivbrev AB omfattas av begreppet Otillåtna Föremål skickas till
Knivbrev AB för tillhandahållande av Tjänsten, kommer dessa föremål att returneras till
Användaren utan att Tjänsten utförs.

9.4. Utöver föremål som är att anse som Otillåtna Föremål förbehåller sig Knivbrev AB även rätten
att inte utföra Tjänsten för föremål som inte finns prissatta i för var tid gällande prislista.
Användare som önskar nyttja Tjänsten för föremål som inte finns prissatt kan kontakta Knivbrev
AB skriftligen via e-post till info@knivbrev.se med förfrågan om aktuellt föremål.

9.5. Användare kan vid osäkerhet angående huruvida Tjänsten kan tillhandahållas för visst föremål
kontakta Knivbrev AB via e-post på info@knivbrev.se och tillhandahålla bilder på föremålet
varpå Knivbrev AB gör en bedömning av föremålet och därefter ger Användaren skriftligt besked
om huruvida Tjänsten kan tillhandahållas för föremålet.

9.6. Om Knivbrev AB mottar ett föremål som enligt Knivbrev AB omfattas av Otillåtna Föremål eller
ett föremål som inte finns prissatt i för var tid gällande prislista, och Knivbrev AB därmed
returnerar föremålet utan att tillhandahålla Tjänsten, äger Knivbrev AB rätt att fakturera
Användare som om Tjänsten tillhandahållits för en eller flera stålknivar beroende på antalet
otillåtna föremål samt för kostnaderna för Knivbrevet.

9.7. Knivbrev AB erbjuder inte slipning av frisörssaxar eller s.k. effileringssaxar. Knivbrev Ab
returnerar dessa oslipade och tar endast betalt för frakten där var och en av dessa saxar räknas
in för att avgöra totalkostnaden för frakten som bland annat baseras på antal föremål som
skickas med ett knivbrev.

9.8. Användare kan vid osäkerhet angående huruvida Tjänsten kan tillhandahållas för visst föremål
kontakta Knivbrev AB via e-post på info@knivbrev.se och tillhandahålla bilder på föremålet
varpå Knivbrev AB gör en bedömning av föremålet och därefter ger Användaren skriftligt besked
om huruvida Tjänsten kan tillhandahållas för föremålet.

Category: Villkor

10. Om Användare vid retur av föremål från Knivbrev AB av någon anledning skulle återfå fel
föremål ska Användaren omedelbart kontakta Knivbrev AB via e-post på info@knivbrev.se eller
per telefon på 072-3283456.

10.1. De felaktiga föremålen ska utan dröjsmål, men senast inom tio (5) arbetsdagar returneras till
Knivbrev AB. Knivbrev AB ska förse Användaren med relevant antal Knivbrev, knivskydd och
relevant returetikett.

10.2. Om Användaren inte returnerar sådana felaktigt utskickade föremål senast inom fem (5)
arbetsdagar efter det att kontakt etablerats mellan Knivbrev AB och Användaren och ett nytt
Knivbrev har skickats till Användaren äger Knivbrev AB rätt att debitera Användaren med belopp
motsvarande anskaffningsvärde för föremålen för att ersätta den Användare vars föremål
Användaren felaktigt fått.

10.3. Om Användare på detta vis mottar fel föremål och agerar i enlighet med ovan punkter åtar sig
Knivbrev AB att stå för samtliga kostnader för att återsända föremålen samt för kostnaderna för
Användarens egna föremål. Det vill säga Användaren behöver inte betala för tillhandahållandet
av Tjänsten för de egna föremålen.

Category: Villkor

11.1. De priser som gäller för Användare är de som framgår av vid var tid gällande prislista på
https://www.knivbrev.se/priser-slipa-knivar/. Notera att eventuella rabatter gäller första
slipningen och aldrig erbjuds på engångsslipning om annat inte uttryckligen erbjuds! Det pris
som Användare betalar vid ett andra Tillfälle kan därmed skilja sig från det pris som gällde vid
det första Tillfället.

11.2. Knivbrev AB har ett antal rabattkoder som används av olika aktörer och sajter. Detta står helt
utanför Knivbrev ABs kontroll varför ev. missförstånd, vilseledande marknadsföring och liknade
skall riktas mot sådan aktör och ej Knivbrev AB. Detsamma gäller även för rabattkoder som är
felaktiga eller slutat gälla. Exempelvis finns det många sajter som ”jagar rätt” på rabattkoder för
att presentera dessa på sina egna rabatthemsidor. Vad som skrivs och vilken information de
tillhandahåller där ska Knivbrev AB som sagt ej hållas ansvarig för.

11.3. Knivbrev AB förbehåller sig rätten att kunna justera angivna priser och de tidsintervaller som
tillämpas under Användares abonnemangsperiod utan att meddela Användaren i förväg.
Knivbrev AB:s rätt att justera priset begränsas till justering med upp till och med 15 % från varje
kalenderårs eventuellt uppdaterade prislista. Om priset för slipningen justeras med mer än
angivna 15 % äger Användare rätt att med omedelbar verkan avsluta pågående abonnemang.
Denna rätt måste åberopas senast inom fjorton (14) arbetsdagar efter det att Användaren har
mottagit den faktura där prisjusteringen framgår, annars går Användares rätt att avbryta
abonnemanget med omedelbar verkan förlorad och ordinarie uppsägningstid gäller därefter.

Category: Villkor

12.1.1. Eventuella kampanjkoder kan enbart utnyttjas en gång per hushåll och adress under en
femårsperiod.

12.1.2. En kampanjkod gäller, om inte annat uttryckligen anges, vid första tillfället då Användare nyttjar
Tjänsten, det vill säga inte vid kommande utskick av Knivbrev enligt abonnemang och aldrig vid
extrainskick om inte annat kommit överens skriftligen.

12.1.3. En kampanjkod gäller inte, om inte annat uttryckligen anges, för engångsslipning.

12.1.4. För användare som nyttjar tjänsten erbjuds ett bonussystem. Bonussystemet bygger på att
användaren bygger upp en pott med en fast rabattsatts om 10% på Knivbrevs sliptjänster
(rabatten gäller ej på portot eller ev. transportförsäkring. Potten ökar med 10% per år tills
användaren väljer att avsluta sitt abonnemang eller om abonnemanget skulle avslutas pga.
bristande betalning. Rabatten kan utnyttjas vid nästkommande Knivbrev och ska då anmälas
före det att det skickas ut. För att nyttja rabatten räcker det med att användaren skickar ett mail
om detta till info@knivbrev.se. Knivbrev AB bekräftar detta genom att besvara mailet. Om någon
bekräftelse inte erhålls från Knivbrev AB, eller kan visas upp, anses begäran kring att nyttja
rabatten inte ha genomförts korrekt och potten fortsätter då att byggas upp till nästa Knivbrev
då rabatten istället kan nyttjas.

Category: Villkor

13.1. För användande av presentkort ska den kod som medföljer presentkortet kunna anges och vara
giltig. Denna kod ska betraktas som en värdehandling och därmed förvaras tryggt.

13.2. Ett presentkort är giltigt under tolv (12) månader från dess beställning.

13.3. Förlorat presentkort ersätts ej och ett presentkort kan inte under några omständigheter bytas
mot pengar, detta gäller även om hela presentkortet inte utnyttjas då resterande del förfaller.

13.4. Ett presentkort anses vara förbrukat så snart den kod som medföljer nyttjas och en beställning
som sker med en ej giltig kod betraktas som en vanlig beställning och Användare anses ha
beställt ett abonnemang eller en engångsslipning i enlighet med vid beställningen angivna
uppgifter och kommer således att faktureras därefter.

13.5. Utöver ovanstående gäller följande undantag och tillägg för kund som utnyttjar presentkort:
a) om ett Knivbrev beställs med angivande av en presentkortskod och annat alternativ än
engångsslipning väljs så påbörjas ett abonnemang enligt avtalet för detta,
b) om Användare skickar ett föremål eller köper en produkt vars värde överstiger det belopp
som presentkortet är värt har Knivbrev AB rätt att fakturera Användaren med det
överskjutande beloppet,
c) ett presentkort kan inte kombineras med eventuella rabattkoder eller kampanjer men kan
nyttjas till att köpa de produkter som Knivbrev tillhandahåller.

13.6. Utöver vad som stadgats i detta avsnitt 12 gäller Villkoren som helhet även för Användare som
nyttjar Tjänsten med ett presentkort.

Category: Villkor

14.1. Ett abonnemang löper tills vidare med en uppsägningstid om 3 månader.

14.2. Användare förbinder sig att erlägga betalning för det faktiska antal Tillfällen som Användaren
nyttjat oavsett vilket antal Tillfällen Användaren valt för sitt abonnemang om det avslutas i förtid
innan det minimala antalet Knivbrev nyttjats. Det vill säga att Användare som valt ett
abonnemang med två Tillfällen per år som sedan väljer att nyttja Tjänsten enbart vid ett Tillfälle
under ett år och avslutar i förtid kommer att faktureras som om Användaren valt en
engångsslipning. Eventuell rabatt som givits för val av abonnemang på tidigare Knivbrev som
inte fullföljs med det minimala antalet Knivbrev (2 stycken) som är knutet till valet ska återbetalas
av Användaren vid avslut i förtid. Om Knivbrev AB redan hunnit skicka ut ett nytt Knivbrev men
Användaren inte önskar utnyttjat detta äger Knivbrev AB rätt att fakturera 200 kr för detta.
Huruvida användaren hellre önskar betala mellanskillnaden och eventuell rabatt samt 200 än
att nyttja det sista Knivbrevet ska Användaren meddela Knivbrev AB via mail (info@knivbrev.se)
och invänta bekräftelse på mottagandet. Användarens val eller uppsägning av abonnemang i
förtid ska meddelas senast 5 dagar före det att fakturan förfaller så att Knivbrev i god tid hinner
justera fakturan. I annat fall ska full betalning erläggas oavsett om tjänsten tänkt nyttjas eller ej.

14.3. Uppsägning av abonnemang bör ske skriftligen via e-post till info@knivbrev.se. Om Användare
ändå säger upp ett abonnemang muntligen åligger det Användaren att begära skriftlig
bekräftelse därom som bevisning på att uppsägning verkligen har ägt rum. Om sådan skriftlig
uppsägning (mail från Knivbrev AB där detta bekräftas) inte kan uppvisas kan abonnemanget
komma att betraktas såsom icke uppsagt vid en juridisk tvist.

14.4. I enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Användare alltid
laglig rätt att ångra beställning inom fjorton (14) dagar från att beställning ägt rum. Ångerfristen
löper ut 14 dagar efter datumet från beställning. Om Användaren önskar utöva ångerrätten ska
Användaren skicka ett klart och tydligt meddelande om detta beslut att frånträda avtalet (t.ex.
ett brev avsänt per post eller e-post (till info@knivbrev.se eller till Knivbrev ABs postadress,
Knivbrev AB, Parmvägen 8, 187 53 Täby). Du kan använda mallen du finner via länken nedan
(eller Konsumentverkets standardmall för detta som du också finner nedan samt på
Konsumentverkets hemsida). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du
sänder in ditt meddelande (ex. via mail till info@knivbrev.se) om att du tänker utöva ångerrätten
innan ångerfristen löpt ut. Knivbrev AB bekräftar att man mottagit Användarens begäran om att
nyttja ångerrätten via mail om annat inte kommit överens. Användaren bör spara denna
bekräftelsen för att vid en juridisk tvist kunna påvisa att Användaren meddelat sin begäran att
nyttja ångerrätt samt att det skett inom tiden för ångerfristen.
Om du frånträder detta avtal innan ångerfristen löpt ut och före det att vi skickat ut ditt första
Knivbrev kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer
att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag
då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet och fått de nödvändiga bankuppgifter
som krävs (din bank, clearingnummer och bankkontonummer). Vi kommer att överföra din
inbetalning vi en bankkontotransaktion om du inte uttryckligen kommit överens med oss om
något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.
Om Användare väljer att ångra beställningen och Knivbrev AB hunnit skicka material till
Användare, äger Knivbrev AB rätt att fakturera Användaren för de kostnader för förstört
material som ej går att återanvända. Om Användaren inte själv bekostar returen av utskickat
material äger Knivbrev AB rätt till att ta betalt för materialet (Knivbrev, skydd m.m.) med 200
kr. Om användaren själv bekostar returen faktureras Användaren enbart för det material som
inte går att återanvända med 100 kr. Om Användaren returnerar Knivbrevet så att Knivbrev
AB får stå för returkostnaden faktureras Användaren 250 kr för förstört material och förhöjda
portoavgifter.. Retur av tomt outnyttjat Knivbrev ska ske snarast och senast 10 arbetsdagar
från det att Användaren mottagit försändelsen. I annat fall utgår betalning så som om
Användaren inte har för avsikt att returnera Knivbrevet. Vid ett ångrat produktköp ska
Användaren på samma vis bekosta returen av produkten samt ev. förstört/redan förbrukat
förpackningsemballage.
Här finner du blanketten du kan ladda ner och skriva ut samt posta till oss på adressen du
finner ovan: Ångerblankett.

Category: Villkor

15.1. Knivbrev AB äger rätt att skicka faktura via e-post till Användare efter tjugo (20) dagar från det
att beställning av Tjänsten har genomförts, eller vid tidigare tidpunkt om Användare har utnyttjat
Tjänsten innan denna tid har passerat. Denna rätt att fakturera efter tjugo (20) dagar gäller
oavsett om Tjänsten nyttjats ännu och oavsett om det är fråga om en engångsslipning, ett första
eller senare Tillfälle i enlighet med Användarens abonnemang eller ett extrainskick. Tills tjänsten
nyttjas motser betalningen ett tillgodo likt ett presentkort som ska nyttjas inom angiven tid
beroende på val av periodisitet mellan Knivbrev vid val av abonnemang. För engångsslipning
ska Knivbrevet ha nyttjats inom 12 månader från beställning om annat inte kommit överens om
med Knivbrev AB.

15.2. Om Användare vid mottagande av epostfaktura ännu inte har nyttjat Tjänsten kommer fakturan
att baseras på den information som Användaren lämnat vid beställning av Tjänsten beräknas
utifrån det lägsta belopp som gäller för stålknivar. Det belopp som har fakturerats står
Användare tillgodo likt ett presentkort fram till och med den tidpunkt då ett nytt utskick av
Knivbrev enligt abonnemanget ska ske. Beloppet kan även nyttjas till att köpa de produkter som
Knivbrev vid var tid erbjuder eller för helt andra sliptjänster än stålknivar. Vid utskick av ett nytt
Knivbrev förfaller tillgodobeloppet och Användaren kan därmed inte längre nyttja beloppet som
tillfaller Knivbrev AB. I fråga om betalning för engångsslipning gäller att Användares
tillgodobelopp går förlorat tolv (12) månader efter att beställning av Knivbrev har skett och inte
nyttjats.

15.3. Om Användare vid nyttjande av Tjänsten inte inom fjorton (14) dagar nyttjar den till fullo i
enlighet med villkoren för Användarens abonnemang, det vill säga Användaren skickar färre
föremål än vad som angivits vid beställningen, äger Knivbrev AB rätt att fakturera som om hela
Tjänsten har nyttjats.

15.4. Om Användare som fakturerats innan dess att Tjänsten har nyttjats, vid faktiskt nyttjande av
Tjänsten skickar föremål för vilka priset är annat än det som tidigare fakturerats samt om
Användare väljer att föremål ska skickas med försäkrad transport kommer Användaren att
erhålla en tilläggsfaktura via e-post på överskjutande belopp. Detsamma gäller om Användaren
önskar köpa en eller flera produkter från Knivbrev om förskottsinbetalningen inte räcker till.

15.5. Samtliga kostnader som enligt Villkoren tillkommer utöver det belopp Användaren ska betala
för Tjänsten kommer att antingen adderas till Användares faktura vid ordinarie utskickstillfälle
eller faktureras separat.

15.6. Betalningsvillkor för faktura är 20 dagar.

15.7. Knivbrev AB förbehåller sig rätten att överlåta fakturering till tredje part eller sälja faktura till
tredje part. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren äger Knivbrev
AB eller tredje part som övertagit rätten till fakturan rätt att överlåta fakturan till inkassobolag
som därefter övertar ärendet för vidare handläggning och hantering.

15.8. Om Användare inte betalar faktura i enlighet med betalningsvillkoren och påminnelse därmed
skickas tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr. Sker ingen betalning därefter lämnas fakturan
vidare för inkassohantering där ytterligare avgifter kan tillkomma.

15.9. Om Användare tidigare underlåtit att betala faktura inom angiven tid eller helt underlåtit att
betala faktura äger Knivbrev AB vid utskick av Knivbrev enligt abonnemang samt vid
extrainskick rätt att kvarhålla Användares inskickade föremål som säkerhet till dess att både
tidigare utställd faktura samt aktuell faktura är betalda. Detsamma gäller vid köp av produkter.

15.10. När Användare öppnar det e-postutskick innehållande fakturan så anses Användaren tagit emot
fakturan. Om e-postutskicket däremot inte öppnas så skickar Knivbrevs fakturapartner ut
fakturan via vanlig post 2 dagar efter det att e-postfakturan inte har öppnats. I detta fall utgår en
faktureringsavgift vilken framgår av prissidan.

Category: Villkor

16.1. Användare kan välja att försända Knivbrev såsom försäkrat med Knivbrevs försäkrade transport
eller utan försäkringsskydd (utan extrakostnad). För försäkrad transport krävs det att man hör
av sig före man skickar in. Man måste då meddela föremålens värde vilket påverkar priset på
transportförsäkringen. Att försäkringen har tecknats ska bekräftas av Knivbrev AB före
Användaren skickar in Knivbrevet för att försäkringen ska anses gällande. I detta mail ska det
finnas med minst 1 bild på samtliga försäkrade föremål.

16.2. Om användare väljer att skicka föremålen med försäkrad transport innebär det att Knivbrev AB
försäkrar hela försändelsen till anskaffningsvärdet för nya föremål av samma kvalité och pris.
Knivbrev äger även rätten till kontant ersättning om föremålen inte går att få tag på. Om värdet
på en Användares föremål skulle överstiga det valbara maxbeloppet (15 000 kr) så kan
Användaren beställa två eller flera knivbrev och dela upp föremålen för att på så vis uppnå
fullgott försäkringsskydd.

16.3. Knivbrev AB returnerar försändelsen enligt samma val (försäkrat eller oförsäkrat) som
Knivbrevet anländer till Knivbrev AB.

16.4. Försäkrad transport innebär att föremål som förloras under transport eller hos Knivbrev AB:s
sliperi ersätts till nyanskaffningspris såvitt Användare kan uppvisa giltiga inköpskvitton samt att
dessa överensstämmer med de föremål som Användare tidigare har skickat bild på.

16.5. I det fall Användarens Knivbrev skickas in utan transportförsäkring saknar Knivbrev AB helt
möjligheten till att spåra försändelsen för att därmed kunna avgöra om Knivbrevet verkligen har
skickats in. Detta gör att vi ej heller lämnar någon ersättning för vare sig de påstått förlorade
föremålen eller för slipkostnaden.

16.6. Skador så som repor på handtag eller blad ersätts ej vare sig med nya knivar eller reducerat
pris för slipningen. Detta då Knivbrev AB omöjligt kan kontrollera föremålens skick före de
skickas in eller har möjlighet att dokumentera de miljontals små eller större repor ett begagnat
skärande verktyg alltid har. Knivbrev AB saknar även möjlighet att kontrollera vad som sker med
föremålen från det att de lämnar Knivbrev AB tills de är åter i Användarens ägo och vad som
sker därefter. Skador på eggen som uppkommit under transport ersätts däremot genom
kostnadsfri omslipning utan kostnadsreducering för att än mer gods måste avverkas. Knivbrev
AB ger ej någon ersättning för att mer gods måste avverkas vid en eventuell omslipning.

16.7. Ersättning kommer inte att lämnas om Knivbrevet är skadat eller om det kan antas att
tillhandahållna knivskydd ej har använts eller har använts på fel sätt och att det därmed
ankommer på Användaren att föremålen förlorats.

16.8. För företagskunder är det av vikt att notera att postens regler föreskriver att det enbart är den
som är firmatecknare som kan hämta ut en försändelse vid avisering. Om möjlighet för
firmatecknare att hämta ut sådan försändelse saknas kan Användaren kontakta Knivbrev AB
via e-post på info@knivbrev.se och anmäla att Knivbrev AB ska begära försändelsen i retur för
att sedan skicka Knivbrevet på nytt (eller vänta på att det returneras automatiskt). Knivbrev AB
kommer att fakturera en avgift om tvåhundrafemtio (250) kronor för detta merjobb.

16.9. Notera att försäkrad transport är en tilläggsförsäkring från Knivbrev AB och att PostNords
vanliga portokostnad tillkommer utöver försäkringskostnaden.

Category: Villkor

17.1. Knivbrev AB tillhandahåller en garanti för att Användaren ska vara nöjd med tillhandahållen
Tjänst eller köp av produkt. Denna garanti innebär att den Tjänst som tillhandahålls ska
genomföras på ett fackmannamässigt och professionellt sätt. Garantin omfattar inte situationer
där Användare önskat annan slipning på föremålen utan att i enlighet med avsnitt 5 ovan ha
angett särskilda önskemål därom, inte heller eventuella skönhetsfläckar såsom repor, eller
andra skador omfattas av garantin.

17.2. Den garanti som Knivbrev AB tillhandahåller innebär att Användare äger rätt att kostnadsfritt
återsända aktuella föremål varpå Knivbrev AB gör om arbetet.

17.3. Om Användare är missnöjd med kvaliteten på Tjänsten eller en produkt ska detta anmälas
skriftligen via e-post till info@knivbrev.se. Denna anmälan ska innehålla uppgifter om på vilket
sätt Användaren är missnöjd samt med minst en bifogad bild per föremål som påvisar den brist
som föranleder Användarens missnöje.

17.4. Vid eventuell tvist angående kvalitet på utförd Tjänst förbehåller sig Knivbrev AB rätten att anlita
en utomstående sakkunnig för att bedöma om tillhandahållen Tjänst överensstämmer med
fackmannamässigt och professionellt utförande i enlighet med hur andra professionella sliperier
skulle ha utfört slipningen. Om denne sakkunnige finner att utförd Tjänst uppfyller dessa krav
skall Användaren stå för kostnaderna enligt gällande priser och avtal som om de aktuella
föremålen varit inskickade såsom ett extrainskick.

17.5. Denna garantiförpliktelse omfattar ej situationer då Användare anser att föremål tappat sin
skärpa för fort, med anledning av att detta kan bero på kvalitet på föremålet samt Användarens
egen hantering av föremålet och utslitna underhållsprodukter. Denna garantiförpliktelse
omfattar inte heller situationer då Användare anser att för grova slipband använts.

17.6. Denna garantiförpliktelse ska åberopas senast inom två (2) månader av Användare som är
privatperson och inom fem (5) arbetsdagar av Användare som företag. Knivbrev AB bekräftar
att nytt Knivbrev skickas ut. Därefter har Användaren 14 dagar på sig att skicka in knivbrevet
för omslipning. Användaren ska även höra av sig i det fall att hen inte mottager knivbrevet inom
fem (5) arbetsdagar från det att Knivbrevet bekräftat att det skickades ut.

Category: Villkor

18.1. Om Användare inom loppet av två timmar gör två identiska beställningar, där den ena
beställningen innehåller en kampanjkod, kommer den beställning som skett utan en
kampanjkod att betraktas som felaktig och kommer därmed att makuleras.

18.2. Om Användare ändå mottar två Knivbrev ska Användaren inte faktureras för det Knivbrev som
är felaktigt utskickat. Skulle fakturering ändå ske ska denna faktura krediteras. Användare ska
om så sker meddela Knivbrev AB härom antingen via e-post på info@knivbrev.se eller per
telefon på 072-3283456. Användaren ska i detta fall kasta det felaktigt utskickade Knivbrevet.
Om Användare ändå returnerar det felaktigt utskickade Knivbrevet äger Knivbrev AB rätt att
fakturera Användaren med etthundra (100) kronor för porto och hanteringskostnader. De
knivskydd som tillhör det felaktigt utskickade Knivbrevet skall dock returneras till Knivbrev AB
när det korrekta Knivbrevet skickas. Om Användare underlåter att returnera dessa knivskydd
äger Knivbrev AB rätt att fakturera femton (15) kronor per knivskydd.

18.3. Om Användare gör två eller flera identiska beställningar, med eller utan kampanjkod, där en
eller flera enligt Användaren är felaktig, skall Användaren anmäla detta via e-post till
info@knivbrev.se. Sådan anmälan ska ske senast kl. 14:00 samma dag som beställningen
genomförts eller första efterföljande vardag om beställning genomförts under helgdag. Om
Användare anmäler felaktig beställning senare än enligt angivna tid äger Knivbrev AB rätt att
fakturera Användare med tvåhundra (200) kronor om Knivbrevet inte returneras till Knivbrev AB
respektive tvåhundrafemtio (250) kronor om Knivbrevet returneras tomt till Knivbrev AB.

Category: Villkor

19.1. Knivbrev tillhandahåller support via e-post på info@knivbrev.se samt per telefon på
072-3283456 under telefon- och öppettider som framgår på www.knivbrev.se.

Category: Villkor

20.1. I samband med beställning godkänner Användaren att Knivbrev AB lagrar och
använder uppgifter i verksamheten i syfte att fullfölja och tillhandahålla den service
som Användaren förväntar sig av Knivbrev AB.
Knivbrev AB behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för
marknadsföringsändamål och i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster.
Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett
omdöme kring våra tjänster.
Knivbrev AB kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som
tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla
dina personuppgifter för Knivbrev ABs räkning i samband med att de utför en tjänst
för Bolaget, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation.
Under 2018 ersattes PUL av GDPR som är nya dataskyddsregler som gäller inom hela
EU. Eftersom Knivbrev AB inte lämnar ut uppgifter till tredje part annat än vid
fakturering och inkassoärenden innebär detta inte någon direkt skillnad mot PUL vad
gäller behandling av Användarens information eller Knivbrev ABs relation till
Användaren.
En skillnad är att Knivbrev AB som företag har utsett ett dataskyddsombud. Hos
Knivbrev AB är det VD, Mikael Johansson (info@knivbrev.se) som är
dataskyddsombud. Har du frågor kring hur Knivbrev AB behandlar din information
som titta gärna på vår hemsida www.knivbrev.se/gdpr eller kontakta oss på
info@knivbrev.se.
När Användaren beställer ett Knivbrev så lämnar Användaren ifrån sig information.
Denna information inkluderar t.ex. var man bor, vilken e-postadress och mobilnummer
Användaren har samt information kring själva beställningen i form av periodicetet på
Knivbrev och antal skydd samt leveransfart. Vissa av Knivbrev ABs kunder undrar
vad Knivbrev AB gör med informationen och här beskrivs mer informellt hur
Knivbrev AB arbetar med information.

SAMMANFATTNING AV VÅR INFORMATIONSHANTERING
Knivbrev AB samlar in så lite information som möjligt och kompletterar inte
informationen från annat håll än det Användaren själv registrerar. Knivbrev AB
behöver veta var Användaren bor för att kunna skicka Knivbrevet rätt. Beställer
Användaren till sitt jobb eller sommarställe behöver Knivbrev AB inte ens veta var
Användaren bor. Utöver adressen behöver Knivbrev AB även Användarens
mobilnummer för att kunna avisera en försändelse som brevbäraren inte väljer att dela
ut direkt i brevlådan. Mailadressen behöver Knivbrev AB samt Knivbrev ABs
faktureringspartner för att kunna skicka ut fakturan via mail. Betalas inte fakturan trots
påminnelser behöver även vår faktureringspartner göra ytterligare efterforskning kring
folkbokföringsadress för att kunna skicka inkassokravet rätt vilket Inkassolagen
kräver. Inkassokravet kan skickas från fakturapartnern direkt eller via ett mer
traditionellt och renodlat Inkassobolag. Informationen kring beställningen används för
att Användaren knivbrev ska kunna packas med rätt antal skydd samt när nästa
Knivbrev ska skickas ut för dem som väljer abonnemang.

VILKA SYSTEM HAMNAR DINA UPPGIFTER I?
När Användaren beställer ett Knivbrev så går ordern från hemsidan där en kopia på
ordern sparas till Knivbrev ABs egenutvecklade affärssystem.
Wordpress
Knivbrev ABs hemsida bygger på den väletablerade plattformen WordPress som uppdateras
regelbundet. Hemsidan driftas av ett externt företag vars tekniker endast har tillgång till
installationen i syfte att kunna avhjälpa fel. Där sparas bilder, texter m.m. som visas på
hemsidan. När Användaren genomför en beställning sparas en backup på beställning i
Wordpress. Denna raderas automatiskt efter den tid övriga lagar som t.ex. bokföringslagen
kräver att ett företag sparar underlag och verifikat. Syftet med denna backup är att ha
redundans i systemen.
Vårt affärssystem
Användarens beställning och registrerade uppgifter skickas automatiskt in i vårt affärssystem.
Detta system har endast Knivbrev ABs personal samt IT -tekniker tillgång till.
I beställningen finns information om antal skydd och hur ofta Användaren önskar sitt Knivbrev
eller om det rör sig om en engångsslipning. Speciella önskemål kring t.ex. slipning, omslipning
eller om Användaren varit missnöjd med något sparas även i systemet. En sådan notis kan
exempelvis se ut så här:
“12345: Kund var inte nöjd med skärpan, nytt Knivbrev har skickats ut för omslipning,
kontrollera omslipning med laser, se ärende 098765 i Zendesk”
Referensen till Zendesk avser att det finns en mailkonversation som sparats i det systemet, se
nästa rubrik. Även bristande betalningar kan registreras som en notis i affärssystemet.
Mailsystem (Zendesk)
När du skickar ett mail till Knivbrev ABs info -adress så passerar de först Googles servrar
(Gmail) där en kopia på all konversation sparas. Därefter skickas mailet vidare till ett
ärendehanteringssystem som heter Zendesk. Den information som förmedlas i Zendesk och
Gmail hanteras och skyddas av dessa två företag. Mail som skickas till eller ifrån oss sparas i
maximalt den tid bokföringslagen kräver detta. Om kommunikationen inte avser ekonomiska
mellanhavanden eller specika synpunkter kring slipning som kan vara viktiga för Användarens
slipresultat i framtiden så sparas mailen normalt i maximalt 2 år innan de raderas.
Mail som skickas från en anställd skickas via Gmail.
Genom vårt samarbete med en 3:e parts faktureringspartner har Användaren även möjlighet
att kommunicera med Knivbrev AB direkt via mailfakturan. Denna information sparas då av
faktureringspartnern. Ett sådant mail skickas därefter vidare till Zendesk där även
mailkorrespondens sparas enligt ovan. Knivbrev AB använder alltid Zendesk eller Gmail för att
kommunicera via mail med Användare.
Utdrag från mailkonversation kan vid behov även sparas i Knivbrevs affärssystem.

DATASKYDDSANSVARIG HOS KNIVBREV AB?
Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi
bearbetar information. Vill du ha kontakt så maila info@knivbrev.se.

HUR ANVÄNDER KNIVBREV AB DEN HÄR INFORMATIONEN?
Knivbrev AB använder informationen för att expediera din beställning. Knivbrev AB använder
din e-postadress för att kunna skicka orderbekräftelse samt fakturan till Användaren. Knivbrev
AB kan även använda din mailadress till att skicka ut information och erbjudanden men alltid
endast med Knivbrev AB som avsändare, dvs. registrerade personuppgifter säljs aldrig vidare
till någon 3:e part! Om Användaren inte önskar ta del av denna information eller erbjudanden
igen så kan Användaren enkelt via en länk i mailet avbeställa vidare informationsbrev.

VARFÖR SPARAR KNIVBREV AB INFORMATION?
Knivbrev AB sparar information av bokföringstekniska skäl. Bokföringslagen och
Skattemyndigheten kräver att ekonomiska verifikat, transaktioner, uppgörelser m.m. kan
redovisas en lång tid efter det att övriga mellanhavanden mellan Knivbrev AB och Användaren
har upphört.
COOKIES
Knivbrev AB använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra eventuell rabattkod från t.ex.
Facebook eller vid ett Googlesök samt registrera beställningar från olika marknadskanaler och
annonser. Vi använder dessutom Googles tjänster “Google Analytics” och “Google
Remarketing”. Även dessa tjänster använder Cookies. Här kan du läser mer om vad det
betyder för dig.

INFORMATION TILL ANDRA AKTÖRER
Knivbrev AB lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan. Undantag görs om vi av
någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut. Mailadressen kan även komma
att användas för att finna s.k. tvillingsjälar hos exempelvis Facebook. Dessa e-postlistor
använder då Facebook till att identifiera och försöka finna nya potentiella kunder med liknande
beteende i Facebooks nätverk som även de följer GDPR, dvs. detta är inget som påverkar
Användarens personliga information.

TA BORT DIN INFORMATION FRÅN VÅR DATABAS
Den information Knivbrev AB sparar finns kvar som underlag under den tid som
myndigheterna och t.ex. bokföringslagen så kräver och kan därför inte raderas före denna tid
passerat. Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på info@knivbrev.se.

Category: Villkor

21.1. Användare har inte rätt att använda Knivbrev AB:s varumärken eller firma utöver vad som krävs
för användande av Tjänsten enligt Villkoren.

Category: Villkor

22.1. Om Knivbrev AB är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av
omständigheter som Knivbrev AB inte skäligen kunnat råda över och som Knivbrev AB inte
skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Knivbrev AB inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda,
blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse
eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här
angivits, samt annan omständighet utanför Knivbrev AB:s kontroll, ska detta utgöra
befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.

Category: Villkor

23.1. Knivbrev AB har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren
förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt
Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt och i enlighet med GDPR. Vidare har
Knivbrev AB alltid rätt att överlåta krav på betalning till inkassoföretag eller liknande.

Category: Villkor

24.1. Knivbrev AB äger alltid rätt att ändra Villkoren utan föregående meddelande. För genomförd
Tjänst gäller dock alltid den för tiden vid Tjänstens tillhandahållande gällande Villkor.

Category: Villkor

25.1. Tvist i anledning av Villkoren ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Category: Villkor